VIE | ENG
Khóa học

Quản lí dự án

Mục tiêu đào tạo

Khóa huấn luyện được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu về quản lý dự án tuân theo tiêu chuẩn PMBOK.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Ngày 1

Phần 1. Các qui trình quản lý dự án

Phần 2. Quản lý phạm vi công việc

     - Kỹ thuật quản lý yêu cầu dự án

     - Xác định phạm vi công việc

     - Qui trình kiểm soát phạm vi dự án

     - Qui trình phê chuẩn phạm vi dự án

     - Bài tập tình huống

Phần 3: Quản lý sự thay đổi

Ngày 2.

Phần 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án

     - Xác định và sắp xếp các công việc dự án

     - Kỹ thuật ước lượng thời gian hoàn thành công việc

     - Phát triển kế hoạch thực hiện và kiểm soát thời hạn hoàn thành dự án

     - Thực hành sử dụng công cụ Gantter

Phần 5: Quản lý chi phí thực hiện dự án

     - Lập kế hoạch quản lý chi phí

     - Lập ngân sách cho dự án

     - Kiểm soát chi phí dự án một cách hiệu quả

     - Thực hành sử dụng công cụ Gantter

Phần 6: Quản lý chất lượng dự án

Ngày 3.

Phần 7: Quản lý nguồn nhân lực

     - Lập kế hoạch quản lý nguồn nhân lực

     - Các kỹ thuật xây dựng, phát triển, và quản lý đội ngũ

     - Quản lý sự xung đột

     - Quyền lực của Giám Đốc Dự Án

     - Bài tập

Phần 8: Quản lý sự giao tiếp

     - Giới thiệu các phương pháp, công nghệ và kênh giao tiếp sử dụng trong việc quản lý và thực hiện dự án

     - Qui trình giao tiếp cơ bản

     - Lập kế hoạch quản lý sự giao tiếp

     - Quản lý và kiểm soát sự giao tiếp một cách hiệu quả

     - Bài tập

Phần 9: Quản lý rủi ro

     - Làm thế nào để dự tính và phân loại các rủi ro

     - Kỹ thuật lập ngân sách dự phòng

     - Kỹ thuật phân tích rủi ro và xây dựng chiến lược giảm thiểu và dự phòng khi rủi ro xảy ra

     - Kỹ thuật kiểm soát rủi ro

     - Thực hành sử dụng công cụ Gantter

Phần 10: Quản lý việc mua hàng

     - Giới thiệu các loại hợp đồng mua hàng

     - Lập kế hoạch mua hàng

     - Qui trình thực hiện việc mua hàng

     - Qui trình kiểm soát việc mua hàng

     - Bài tập

Sau khi khóa học kết thúc, học viên có thể:

     • HIỂU được việc quản lý dự án 1 cách hiệu quả từ giai đoạn bắt đầu đến khi dự án kết thúc.

     • Có được KIẾN THỨC chuyên sâu về các qui trình quản lý dự án khác nhau.

     • CẢI THIỆN kỹ năng quản lý dự án bằng cách sử dụng công cụ Gannter

 

HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI THEO SỐ 0909 308 978 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN KHÓA HỌC

 

 

  • HIỂU được việc quản lý dự án 1 cách hiệu quả từ giai đoạn bắt đầu đến khi dự án kết thúc.

  • Có được KIẾN THỨC chuyên sâu về các qui trình quản lý dự án khác nhau.

  • CẢI THIỆN kỹ năng quản lý dự án bằng cách sử dụng công cụ Gannter

HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI THEO SỐ 0909 308 978 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN KHÓA HỌC

 

Đối tượng học viên: các giám đốc dự án / giám đốc dự án tiềm năng

HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI THEO SỐ 0909 308 978 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN KHÓA HỌC